Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „EXATEL”) jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000044577, NIP 527-010-45-68, kapitał zakładowy 576 854 559 PLN, kapitał opłacony w całości.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą nagrywania rozmów”.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Informujemy jednak, iż zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania połączenia telefonicznego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat (zgodnie z art 118 Kodeksu cywilnego).
 • Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane:
  1) podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL tj.: obsługującym systemy informatyczne, świadczących usługi księgowe i archiwizacyjne;
  2) podwykonawcom wspierających EXATEL przy realizacji usług na rzecz Interesantów.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  7) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Kontakt

 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@exatel.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: odo@exatel.pl

Podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej: „RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.