Status prawny EXATEL S.A.

Początki działalności EXATEL S.A. sięgają 1993 r., kiedy to powstała spółka Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO Sp. z o.o. W dniu 27 sierpnia 1996 r. podmiot ten przekształcił się w spółkę akcyjną. Następnie w dniu 30 września 2004 r. doszło do połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH spółki Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK S.A. (spółka przejęta).

Dnia 19 października 2004 r. została zarejestrowana zmiana nazwy firmy z Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO S.A. na EXATEL S.A.

EXATEL S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044577.

Kapitał zakładowy wynosi 576 854 559 PLN i został w całości wpłacony.

Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP) 527-010-45-68.

Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO  000250055.

EXATEL S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Jedynym akcjonariuszem EXATEL S.A. jest Skarb Państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni, niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Minister Aktywów Państwowych w stosunku do EXATEL S.A.:

  • wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  • wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  • wykonuje uprawnienia w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji.