Odpowiedzialność Grupy Kapitałowej EXATEL

EXATEL S.A. jest państwowym operatorem telekomunikacyjnym, który dysponuje własną siecią światłowodową oraz zarządza jedną z najnowocześniejszych w Polsce sieci telekomunikacyjnych.

W skład Grupy Kapitałowej EXATEL wchodzi również ENERGO-TEL S.A. GK EXATEL odpowiada na potrzeby swoich klientów oferując bezpieczne i wysokiej jakości usługi uwzględniając przy tym wpływ Organizacji na społeczeństwo i środowisko.

W ostatnich latach GK EXATEL podjęła szereg działań, które stają się obecnie podstawą do implementacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju do operacji biznesowych, a także przygotowania się do raportowania ESG w ramach dyrektywy CSRD. W tej chwili Grupa jest na etapie opracowywania wskaźników do raportowania oraz analizowania swojego śladu węglowego.

Odpowiedzialność środowiskowa | ENVIRONMENTAL

Nasze zobowiązanie w stosunku do środowiska określa przygotowana i realizowana wewnątrz Spółki Polityka Środowiskowa GK EXATEL. Głównym celem tej polityki jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko w procesie realizacji wyrobu (usługi i produktu). Realizowany jest on poprzez cele cząstkowe:

 • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną,
 • minimalizację odpadów technologicznych, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, segregację i przekazywanie odpadów do przetwarzania,
 • przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych, dostępnych technologii, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście,
 • pozyskiwanie rzetelnych i aktualnych informacji o efektywności energetycznej budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie, a także spalaniu energetycznym.

W ramach powyższych celów zobowiązaliśmy się do:

 • ochrony środowiska przed szkodą lub degradacją we wszystkich aspektach działalności Spółki;
 • stosowania najnowszych dostępnych technologii przyjaznych środowisku;
 • spełniania wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących ochrony środowiska w obszarze działania Spółki;
 • ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników Spółki, promowania praktyk i zachowań przyjaznych środowisku, zachęcania pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację;
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania procesami Spółki tak aby spełnić wymagania dotyczące ochrony środowiska;
 • świadczenia usług dla naszych klientów, mając na względzie ochronę środowiska oraz przepisy prawa.

W ramach realizacji naszej odpowiedzialności środowiskowej, w ostatnich latach podjęliśmy szereg działań i inwestycji, których celem było ograniczenie negatywnego wpływu Organizacji na środowisko:

 • wdrożenie normy zarządzania środowiskowego ISO 14001;
 • stopniowe przechodzenie na flotę niskoemisyjną: 92 samochody hybrydowe (ponad 70 proc. stanu) oraz trzy samochody elektryczne i kolejne w drodze; cztery stanowiska ładowania samochodów w budynku przy ul. Perkuna 47;
 • optymalizacja działania budynku przy ul. Perkuna 47:
 • nowy system BMS optymalizujący obsługę i technologię funkcjonowania budynku;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (inwestycja będzie rozszerzana);
  • stopniowa wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
  • nocne wyłączanie plafonów na elewacji budynku oraz oświetlenia zewnętrznego na terenie Spółki;
  • zoptymalizowanie klimatyzacji – wymienione agregaty chłodnicze (tzw. chillery) na energooszczędne;
  • ograniczenie pracy instalacji klimatyzacji w budynku w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy;
  • zamontowanie w kuchniach czujników ruchu uruchamiających światło (podobne są testowane w łazienkach);
  • zamontowanie czasowych wyłączników energii na dystrybutorach wody;
  • wymiana baterii łazienkowych na baterie wyposażone w perlatory.
 • odpady:
  • segregowanie odpadów komunalnych i opakowaniowych – przekazywanie do recyklingu;
  • gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi (akumulatory, baterie) – zgodnie z obwiązującymi przepisami;
  • umowy ze spółkami odzysku;
  • rejestracja w: BDO (Baza Danych o Odpadach); KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), CRO (Centralny Rejestr Operatorów dla urządzeń zawierających F-Gazy tj. urządzenia klimatyzacyjne, agregaty
   chłodu), raportowanie w tych bazach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • raportowanie i wnoszenie opłat do Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (urządzenia klimatyzacyjne), spalania paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby naszej działalności (samochody służbowe, urządzenia typu sprężarka, agregat przenośny, koparka) oraz spalania energetycznego (agregaty prądotwórcze).
 • w zakresie działalności operacyjnej: rozpoczęcie wymiany starych urządzeń telekomunikacyjnych na nowe, energooszczędne.

Odpowiedzialność społeczna | SOCIAL

EXATEL to przede wszystkim zaangażowani ludzie. Nasi pracownicy są dla nas bardzo ważni dlatego wdrożyliśmy szereg działań, które mają na celu zapewnić warunki sprzyjające wydajnej i innowacyjnej pracy.

Poza restrykcyjnym przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa pracy podejmujemy cały szereg działań takich jak:

 • opracowanie i wdrożenie Polityki antymobbingowej;
 • realizacja polityki Spółki w zakresie równego traktowania i dbania o dobre samopoczucie (wellbeing) pracowników,
 • promocja zdrowia: akcje szczepień w biurze, webinary dotyczące zdrowia (w tym zdrowia psychicznego),
 • dofinansowanie do opieki medycznej dla pracowników,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • promocja sportu: dofinansowywanie karty Multisport, dofinansowywanie grup sportowych i indywidualnych startów naszych pracowników w zawodach różnego szczebla,
 • różnorodna pomoc socjalna dla pracowników zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wsparcie rozwoju zawodowego pracowników przez finansowanie kursów, warsztatów, szkoleń itp.,
 • dla nowych pracowników – szczegółowy onboarding pozwalający na szybsze włączenie się w szeregi organizacji.

Uzupełnieniem podstawowych, wynikających z przepisów regulacji wewnętrznych, są procedury dotyczące rekrutacji, rozwoju, szkoleń i oceny pracowników.

Odpowiedzialność ekonomiczna | GOVERNANCE

EXATEL S.A. jest firmą, która w pełni przestrzega przepisów prawa. Zarządzanie w firmie opiera się między innymi na zdefiniowanych procesach, politykach i praktykach, które kierują procesem decyzyjnym organizacji. Firma ma jasno określoną strukturę zarządzania, racjonalne podejście do ryzyka i szans, określone wartości, funkcjonuje w sposób przejrzysty i uczciwy, dba o bezpieczeństwo systemów i aktywów.

Firma kieruje się przyjętym Kodeksem Etyki oraz Polityką Antykorupcyjną GK EXATEL. Jasno określono także weryfikację kontrahentów pod kątem sankcji nałożonych w związku z wojną w Ukrainie.

Zarządzanie opiera się o certyfikat ISO – Zintegrowany System Zarządzania. Poza normą zarządzania środowiskowego ISO 14001 wdrożono także normy: ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCB).