Poprzedni Następny

Zmiana zapytania ofertowego na: SDNcore – przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) z uwagi na sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu, podjęła decyzję o dokonaniu zmiany w treści zaproszenia do złożenia ofert, na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 –30.04.2023.”

 

Zmiana treści dotyczy:

skrócenia terminu składania Ofert z:

23.10.2020 r., godz. 13:00

na

19.10.2020 r., godz. 13:00


Oraz

Skrócenia terminu realizacji Przedmiotu zamówienia z:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od daty zawarcia Umowy.”

na:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty zawarcia Umowy.”

W związku z powyższym proszę o złożenie ofert do dnia 19.10.2020 r., do godz. 13:00

 

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje związane z ogłoszonym konkursem w ramach projektu SDNcore znajdują się w dokumencie Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu SDNcore_zmiana terminu realizacji zamówienia i terminu składania ofert.DOCX

Czym jest SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Podobne