W EXATEL wiemy czym jest etyczny biznes

Działamy z przyjętym wewnętrznie kodeksem etyki, ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa. Rzetelnie traktujemy wszystkich interesariuszy i działamy z wzajemnym poszanowaniem wartości i akceptacji naszej różnorodności. Do naszych naczelnych zasad zaliczamy:

 • Zapewnianie wysokiej i stałej jakości;
 • Dbanie o środowisko naturalne;
 • Transparentne działanie i przeciwdziałanie korupcji.

Zasada „zero tolerancji”

W EXATEL przyjmujemy zasadę ZERO TOLERANCJI dla umyślnego łamania zasad, norm i przepisów prawa. Poniższy formularz ma być dla nas wsparciem w walce z różnego rodzaju nadużyciami w miejscu pracy. Będąc świadkiem nieuczciwych lub nagannych praktyk, możesz stać się sygnalistą.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości i naruszenia prawa w zakładzie pracy. Zgłoszenia można dokonać jawnie lub anonimowo. Sygnalistą może być każda osoba, która posiada niedostępne publicznie informacje o działaniach niezgodnych z przepisami prawa.

Czy mogę liczyć na anonimowość?

Nie musisz bać się odwetu lub negatywnych konsekwencji przekazania nam informacji. Możesz liczyć na całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo Twojego zgłoszenia. Jeżeli podasz swoje dane kontaktowe, zostaniesz poinformowany o przebiegu sprawy.

Zgłoś problem mailowo

Zgłoś nadużycie za pomocą formularza

  Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie anonimowe, nie będziemy mogli poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach.

  Przedmiot zgłoszenia:

  Dane sprawcy zgłaszanych nieprawidłowości:

  Dane osób poszkodowanych (jeżeli znasz):

  Opisz zaobserwowane przez Ciebie nieprawidłowości:

  Co rzeczywiście się wydarzyło? Kiedy, gdzie i jak doszło do wystąpienia nieprawidłowości? Jaki były chronologiczny ciąg zdarzeń? Dlaczego doszło do powstania tych nieprawidłowości? Jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą? Czy wiesz jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie w zgłoszeniu nieprawidłowości? Czy przed dokonaniem zgłoszenia zostały przez Ciebie podjęte jakieś działania w celu eliminacji nieprawidłowości lub ich skutków (np. przez wcześniejsze zgłoszenie sytuacji do przełożonych)? Jeśli tak, to wymień je.

  Załącz dowód. Plik może mieć maksymalny rozmiar 10MB. Sugerujemy spakowanie wszystkich plików do formatu ZIP. Dozwolony jest także format PNG.  Zgłoś problem przez infolinię

  Zgłaszając nieprawidłowości za pomocą dostępnych kanałów, oświadczasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

  Klauzula informacyjna

  1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  2. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu są chronione zgodnie z aktami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z przepisami o ochronie danych osobowych powszechnie obowiązującymi.
  3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
   • administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Procedury jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa;
   • kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, adres e-mail: odo@exatel.pl;
   • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu obsługi procesu zgłaszania naruszeń w EXATEL S.A. w celu identyfikacji nieprawidłowości, w tym realizacji zadań niezbędnych do rejestracji dokonywanego zgłoszenia poprzez funkcjonujące w spółce kanały oraz przeprowadzenia czynności sprawdzających i kontrolnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w EXATEL S.A.
   • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celami Spółki, którymi są: zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
   • kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu;
   • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • dane osobowe mogą zostać przekazane do organu centralnego lub organu publicznego.