W EXATEL wiemy czym jest etyczny biznes

Działamy z przyjętym wewnętrznie kodeksem etyki, ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa. Rzetelnie traktujemy wszystkich interesariuszy i działamy z wzajemnym poszanowaniem wartości i akceptacji naszej różnorodności. Do naszych naczelnych zasad zaliczamy:

 • Zapewnianie wysokiej i stałej jakości;
 • Dbanie o środowisko naturalne;
 • Transparentne działanie i przeciwdziałanie korupcji.

Zasada „zero tolerancji”

W EXATEL przyjmujemy zasadę ZERO TOLERANCJI dla umyślnego łamania zasad, norm i przepisów prawa. Poniższy formularz ma być dla nas wsparciem w walce z różnego rodzaju nadużyciami w miejscu pracy. Będąc świadkiem nieuczciwych lub nagannych praktyk, możesz stać się sygnalistą.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości i naruszenia prawa w zakładzie pracy. Zgłoszenia można dokonać jawnie lub anonimowo. Sygnalistą może być każda osoba, która posiada niedostępne publicznie informacje o działaniach niezgodnych z przepisami prawa.

Czy mogę liczyć na anonimowość?

Nie musisz bać się odwetu lub negatywnych konsekwencji przekazania nam informacji. Możesz liczyć na całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo Twojego zgłoszenia. Jeżeli podasz swoje dane kontaktowe, zostaniesz poinformowany o przebiegu sprawy.

Zgłoś nadużycie za pomocą formularza

Zgłoś problem przez infolinię

Zgłoś problem mailowo

Klauzula informacyjna

 1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 2. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu są chronione zgodnie z aktami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z przepisami o ochronie danych osobowych powszechnie obowiązującymi.
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Procedury jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa;
  • kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, adres e-mail: odo@exatel.pl;
  • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu obsługi procesu zgłaszania naruszeń w EXATEL S.A. w celu identyfikacji nieprawidłowości, w tym realizacji zadań niezbędnych do rejestracji dokonywanego zgłoszenia poprzez funkcjonujące w spółce kanały oraz przeprowadzenia czynności sprawdzających i kontrolnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w EXATEL S.A.
  • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celami Spółki, którymi są: zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • dane osobowe mogą zostać przekazane do organu centralnego lub organu publicznego.

Zgłaszając nieprawidłowości za pomocą dostępnych kanałów, oświadczasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną