Czy zarządzanie procesowo-proceduralne może być kluczem do efektywności i sukcesu?

25 Października 2023

Współczesny świat biznesu jest dynamiczny i wymagający. Firmy, niezależnie od swojej wielkości i branży, muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, utrzymywać konkurencyjność i zapewniać jakość usług oraz produkty. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pewne firmy odnoszą większy sukces niż inne? Co sprawia, że niektóre przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej w trudnych warunkach rynkowych, zachowując jednocześnie doskonałą jakość usług i produktów? Jakie narzędzia i strategie pomagają firmom utrzymać konkurencyjność i rosnąć, nawet w obliczu licznych wyzwań?

Te pytania są kluczowe dla każdego przedsiębiorcy, menadżera czy pracownika. Odpowiedź na nie często tkwi w jednym z najbardziej niedocenianych aspektów zarządzania firmą – procesach i określających je procedurach. To nie tylko formalne dokumenty czy abstrakcyjne pojęcia wymagane przez kontrahentów, lecz kluczowy element skutecznego funkcjonowania firmy. Dlaczego tak jest? Jakie korzyści przynosi ich wdrożenie i przestrzeganie? W tym artykule przyjrzymy się dokładniej roli procedur i procesów w życiu firmy i dowiemy się, dlaczego stanowią one nieodłączny składnik sukcesu biznesowego.

Minimalizacja ryzyka błędów

W realizacji zadań każdy błąd może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym wadliwych produktów, reklamacji klientów i utraty reputacji. Procedury jako narzędzie minimalizacji ryzyka są niezwykle istotne, szczególnie w takich obszarach jak:

  • Kontrola jakości na linii produkcyjnej – Procedury określają standardy jakości, które muszą być spełnione na każdym etapie produkcji. Dzięki nim pracownicy są w stanie identyfikować wady i błędy na wczesnym etapie, co ogranicza ilość wadliwych produktów.
  • Standaryzacja procesów – Procedury określają standardy działania dla różnych działań produkcyjnych. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jakie kroki muszą podjąć, a menagerowie jakie zasoby zapewnić, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Standaryzacja ta eliminuje przypadkowość i chaotyczne działania, co przekłada się na stałą jakość produktów.
  • Uporządkowane procesy – eliminują zbędne kroki, dublowanie pracy i chaos w organizacji. Dzięki temu pracownicy mogą działać bardziej efektywnie i wydajnie, co przekłada się na zwiększenie produkcji i oszczędność czasu, a co najważniejsze zwiększają poziom bezpieczeństwa.
  • Bezpieczeństwo informacyjne – Procedury zarządzania dostępem określają, jakie zabezpieczenia muszą być wdrożone i przestrzegane, aby kontrolować dostęp do informacji, minimalizując tym samym ryzyko związane z występowaniem incydentów bezpieczeństwa. Z kolei zasady odnoszące się do aktualizacji i łatania oprogramowania precyzyjnie określają kroki, które należy podjąć w przypadku pojawienia się luk w zabezpieczeniach. Dzięki regularnym aktualizacjom i testom skuteczności tych rozwiązań, możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej organizacji jak i produktu, który oferujesz swoim klientom.
  • Procedury bezpieczeństwa – Pracownicy są szkoleni, z identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz ze sposobu reakcji na ich występowanie, co minimalizuje ryzyko wypadków i kontuzji w miejscu pracy.

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego, procedury mają na celu zapewnienie transparentności, skutecznego zarządzania zasobami oraz przestrzegania przepisów prawnych. Konkretnie procedury dotyczą dwóch ważnych aspektów działalności samorządów: zamówień publicznych i obsługi klienta oraz mieszkańców.

Zamówienia publiczne

Procedury zamówień publicznych określają precyzyjnie kroki i etapy, które muszą być przestrzegane podczas procesów przetargów i zamówień publicznych. Mają one na celu zapewnienie uczciwości, przejrzystości i zgodności z przepisami przy wydawaniu środków publicznych. Poprzez dokładne określenie przebiegu tego procesu, minimalizuje się ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, nepotyzmu i korupcji, co jest kluczowe dla zaufania mieszkańców do działań samorządu.

Procedury Obsługi Klienta i Mieszkańców

Procedury obsługi klienta i mieszkańców definiują standardy, jakie muszą być spełniane w kontakcie z obywatelami i klientami usług publicznych. Określają również zasady rozpatrywania skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. Wdrożenie ich ma na celu stworzenie efektywnego i profesjonalnego systemu obsługi klienta. Dobrą podstawą do opracowania takiego systemu jest norma ISO 9001. Implementacja systemu opartego o tę normę, może przełożyć się na bardziej transparentne i skuteczne usługi publiczne. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na lepszą jakość obsługi, a ich skargi i wnioski są rozpatrywane zgodnie z ustalonymi standardami.

Sprawne zarządzanie procesami nie tylko poprawia jakość zarządzania i obsługi klienta w samorządach, ale także przyczynia się do budowania zaufania społeczeństwa do działań władz lokalnych. Obywatele widzą, że ich środki publiczne są wydawane w uczciwy i przejrzysty sposób, a ich potrzeby i skargi są traktowane z należytym szacunkiem i uwagą. To z kolei sprzyja rozwojowi lokalnej społeczności i budowaniu pozytywnego wizerunku samorządu terytorialnego.

 

Podsumowując: wdrożenie i przestrzeganie procedur określających procesy w firmie, przynosi wiele korzyści. Pomaga zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić jakość usług i produktów, minimalizować ryzyko, ułatwia zarządzanie, wspiera zgodność z przepisami prawa, ułatwia szkolenia i buduje pozytywny wizerunek firmy. Przedsiębiorstwa, które inwestują w rozwijanie i doskonalenie swoich metod postępowania, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w konkurencyjnym świecie biznesu.

***

Zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty usług cyberbezpieczeństwa dla biznesu od EXATEL. Sprawdź teraz!

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski

Inne artykuły_