Materiały korporacyjne

Akcjonariat

Jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 576 854 559,00 PLN.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni, niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Minister Aktywów Państwowych w stosunku do EXATEL S.A.:

  1. wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  2. wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  3. wykonuje uprawnienia w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji

Walne zgromadzenie

Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zarządzaniu mieniem państwowym.

Pozostałe informacje:

Materiały do pobrania